Жобалар

Ағымдағы жобалар

 • Жынысөзекті сақтау және тасымалдау
 • Судың болуына майлардың физикалық-химиялық талдауы
 • Сұраныс бойынша қорытындыларды берумен ашық және отырғызылған оқпанда ГАЖ материалдарын жедел интерпретациялау нәтижелерінің дұрыстығын нақтылау
 • Толқын және Боранкөл кен орындары үшін табиғи Және ілеспе газды дамытудың және қайта өңдеудің 2016-2018 жж. арналған бағдарламасын әзірлеу қызметтері
 • Зертханалық/зертханалық-аспаптық зерттеулерді/талдауларды өткізу жөніндегі қызметтер (Флюидтердің зертханалық зерттеулері/Толқын)
 • Зертханалық/зертханалық-аспаптық зерттеулерді/талдауларды өткізу жөніндегі қызметтер (Флюидтердің зертханалық зерттеулері/Боранкөл)
 • Химиялық реагенттерді іріктеудің зертханалық жұмыстарын өткізу жөніндегі қызметтер
 • «KMGEP-Catering» ЖШС қоғамдық тамақтану цехінің (ҚТЦ) қызметкерлерін нормалау қызметтері
 • Зертханалық зерттеулер жөніндегі қызметтер
 • Махамбет и Бөбек учаскелерінде геологиялық-барлаудың орындалған жұмысы нәтижелері жөніндегі түпкілікті есептерді дайындаумен байланысты жобалық құжаттарды құрастырудың соңғы кезеңі бойынша қызметтер
 • Жетібай кен орнының сулануын басқару (3,4 БЖСС бойынша)
 • МДҚиПО мұнай мен судың физикалық-химиялық талдауының химиялық зертханасы технологиялық регламенті
 • «ӨМГ» АҚ МГӨБ-1,2,3,4 сорғы-компрессорлық құбырлардың депарафинизациясы қондырғысының технологиялық регламенті
 • ӨТҚжКҚБ тұз қышқылын және химиялық реагенттер қондырғысын пайдалануға енгізудің технологиялық регламенті
 • АҚ ШжЭБ қамбарлы мұнайды дайындау (КПАН) жөніндегі кешенді пайдаланудың технологиялық регламенті
 • «Өзенмұнайгаз» АҚ құрылымдық бөлімшелері өндірісінде ұңғымаларды бастыру технологиясы жөніндегі технологиялық регламент
 • ЭОСҚ сервистік қызмет көрсету жөніндегі технологиялық регламент
 • «Өзенмұнайгаз» АҚ құрылымдық бөлімшелері өндірісінде қамбалы тұйықталған науалар жүйесінсіз кері шаю ыдысын қолдану жөніндегі технологиялық регламент
 • «Өзенмұнайгаз» АҚ ұңғымалардың күрделі жөндеуін жүргізуге арналған технологиялық регламент
 • Тұз қышқылы ерітіндісін (ТҚЕ) қолдаунмен ұңғымалардың кенжар аймағына (ҰКА) әсер етудің технологиялық регламенті
 • Кешенді әсер ету эмульсиясын (КӘЭ) қолданумен мұнай өндіріп алуды қарқындатудың технологиялық регламенті
 • Су көміртегінің эмульсиясына (СКЭ) компонентті құрамды қолданумен мұнай өндіріп алуды қарқындатудың технологиялық регламенті
 • «Әуезов» кен орнын әзірлеудің Технологиялық схемасы, «Әуезов» кен орнын әзірлеудің Технологиялық схемасына алдын ала ОӘБ.
 • Өзен және Қарамандыбас кен орындарында шыныпластикалық сорғы-компрессорлық құбырларды (ШП СКҚ) тасымалдау, монтаждау және пайдалануға енгізу жөніндегі технологиялық нұсқаулық
 • Қаламқас кен орнының тәжірибелік учаскелерінде жүргізілетін полимерлік суландыру жөнінде ТӨӘ іске асыруға техникалық-экономикалық бағалау
 • Тік ұңғымалардың, көлденең ұңғымалардың құрылысы, БОК, төменгі көкжиектерге тереңдеу, БГОК және «ӨМГ» АҚ бойынша бұрғылау деректерінің талдауы кезінде қадағалау
 • Жынысөзектің арнайы зерттеулері
 • Қаламқас кен орнының №5005 ұңғымасын жою жобасын құрастыру
 • Мұнайды өндіріп алуды ұлғайту жөніндегі кешенді іс-шаралар әзірлеумен, на 01.07.2017 ж. жағдай бойынша Жетібай кен орнының Ю-13, Ю-12 объектілерінің геологиялық-гидродинамикалық моделін ілестіру
 • Қаражанбас кен орнының суландыру жүйесін және грифондардың физикалық-химиялық құрамының зертханалық зерттеулерін реттеу
 • ЖТ және БПТ үшін химиялық реагенттерің кіріс бақылауын өткізудің регламенті
 • Қаламқас кен орнының юра өнімді көкжиектері бойынша мұнайды, сұйықтықты және ерітілген газды үйлестіру
 • Тік ұңғымалардың құрылысына уақыттың іріленген нормаларын әзірлеу
 • «ЖМГ» ӨБ МДҚАЦ технологиялық регламентін әзірлеу
 • «ҚМГ» ӨБ ҒЗӨЖЦтехнологиялық регламентін әзірлеу
 • «ҚМГ» ӨБ МКДАЦ технологиялық регламентін әзірлеу
 • «ҚМГ» ӨБ ТГӨДжТО технологиялық регламентін әзірлеу
 • «ҚМГ» ӨБ САШҚ технологиялық регламентін әзірлеу
 • «ҚМГ» ӨБ ПҚЖЖЦ технологиялық регламентін әзірлеу
 • «ММГ» АҚ к/о-да ЖЖС өткізу кезінде уақыттың іріленген нормалары (УІН) бойынша технологиялық регламентті әзірлеу
 • «ӨМГ» АҚ батыруды дайындау сұйықтығы қондырғысын қауіпсіз пайдаланудың Технологиялық регламентін әзірлеу
 • «ҚМГ» ӨБ ыстық суы және мұнайы бар ұңғымаларды өңдеуге технологиялық регламентті әзірлеу
 • «ММГ» АҚ ТҚ және ӨҚ технологиялық регламентін әзірлеу
 • «ҚМГ» ӨФ МДҚЦ БЖСС технологиялық регламентін әзірлеу
 • Қаламқас к/о-да НКТ және терең сорғыларды сақтау, жөндеу Базасының технологиялық регламентін әзірлеу
 • «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ кен орындарында ұңғымалар құрылысына техникалық жобаларды әзірлеу
 • Өзен және Қарамандыбас кен орындарында ілеспе газының технологиялық шығыстары нормативін әзірлеу
 • Көлбеу бағыттағы пайдаланушылық ұңғымалар құрылысына жеке техникалық жобаларды әзірлеу (тапсырыс-өкімдемеге 1-Қосымша)
 • Қаражанбас кен орнының тік ұңғымалары құрылысына топтық техникалық жобаларды әзірлеу
 • Өзен және Қарамандыбас кен орындарының пайдаланушылық өндіріп алатын және айдауыш ұңғымалардың құрылысына ҚОӘБ бар топтық және жеке техникалық жобаларын әзірлеу (7 жоба)
 • Өзен және Қарамандыбас кен орындарының пайдаланушылық өндіріп алатын және айдауыш ұңғымалардың құрылысына ҚОӘБ бар топтық және жеке техникалық жобаларын әзірлеу (18 жоба)
 • «Қаламқас к/о-да САШҚ-1 қалпына келтіру (90т.м3/тәул.)» объектісі бойынша жобалық-іздестіру жұмыстары
 • Қаражанбас кен орнының ілеспе газын қайта өңдеуді дамытудың 2018-2020 жылдарға арналған бағдарламасы
 • 01.07.2017 ж. жағдайы бойынша Қаламқас кен орны учаскелерінде полимерлік суландыру технологиясын сынау жөніндегі тәжірибелік-өнеркәсіптік жұмыстары бағдарламасы
 • «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ химиялық реагенттердің тәуелсіз зертханалық зерттеулерін жүргізу
 • ҚМГ кен орындарында химиялық реагенттерді іріктеудің зертханалық жұмыстарын өткізу
 • Химиялық реагенттер сынамалары бойынша зертханалық жұмыстар жүргізу
 • Өзен кен орнының өндірістік сулары бар индикаторлардың сәйкес келуіне зертханалық зерттеулерді жүргізу
 • «Хазар» кен орны үшін әзірлеудің Технологиялық сызбасына алдыңғы ҚОӘБ
 • Іріктеу карталарын (тоқсан сайын), изобарды, изотермді (жартыжылда бір рет) салу және басып шығару
 • «ММГ» АҚ кен орындары объектілері бойынша жартыжылдықта изобар карталарын құрастыру және басып шығару (тираждау)
 • 01.01.2017 ж. Жағдай бойынша Шығыс Жетібай кен орны объектілері бойынша геологиялық модельді салу(2-кезең) (Шығыс Жетібай кен орнының геологиялық-гидродинамикалық модельін салу)
 • «ӨМГ» АҚ кен орны үшін қабаттың коллекторлық қасиеттерін сақтаумен мұнай-газ ұңғымаларда қолданылатын бастыру сұйықтықтарына арналған химиялық реагенттерді іріктеу
 • «ММГ» АҚ кен орындарында пайдаланушылық бұрғылау үшін 2019 жылға арналған 01.01.2018 ж. ұңғыма-нүктелерді (тік ұңғымаларды, көлденең ұңғымаларды, екінші оқпан ойығын) іріктеу
 • «ММГ» АҚ кен орындарында пайдаланушылық бұрғылау үшін 2018 жылға арналған 01.05.2017 ж. ұңғыма-нүктелерді (тік ұңғымаларды, көлденең ұңғымаларды, екінші оқпан ойығын) іріктеу
 • Ұңғымалардың өнімділігін ұлғайту, белгіленген кендердің КИН арттыру мақсатында, бар әлемдік тәжірибе негізінде ММГ ӨФ кен орындарының перспективалық карбонатты және терригені триастық қабаттарын ұңғымаларды ашудың (бекітудің) оңтайлы әдістемелерін іріктеу
 • «ӨМГ» АҚ кен орны шарттарында жемірілуге төзімді жерасты құрылғыны іріктеу
 • Өзен кен орнындағы 3-блогының ГАЖ материалдарын қайтадан түсіндіру
 • Қарамандыбас кен орны бойынша С2 санатынан С1 санатына мұнай қорларын және ерітілген газды аудару (зерттеушіліктің 01.11. 2017 ж. жағдайы бойынша)
 • Жыныстардың коллекторлық қасиеттеріне бұрғылау ерітіндісінің әсер етуін бағалау, қабат-коллекторларды ашу кезінде буферлік ерітіндінің жынысөзегі үлгілерін өңдеу
 • Қаражанбас кен орнында терең мұнай сынамаларын іріктеу және талдау
 • Терең және қайта құралған сынамаларды іріктеу және талдау
 • Өзен кен орнындағы 3-блогының суландыру жүйесін оңтайландыру
 • Арыстановское кен орны тауарлы және шикі газда ылғал бойынша шық нүктесін белгілеу
 • «ҚМГ» ӨБ ілеспе газының 2019-2021 жылдарға арналған технологиялық шығыстарын белгілеу
 • «ЖМГ» ӨБ ілеспе газының 2019-2021 жылдарға арналған технологиялық шығыстарын белгілеу
 • Жетібай кен орнының газ-мұнай кендері бойынша МГБ ағымдағы жағдайын белгілеу (2-кезең)
 • Қаражанбас кен орнының ілеспе (мұнай) газының технологиялық шығыстарын белгілеу және негіздеу
 • Химиялық реагенттердің зертханалық зерттеулері жөніндегі қызметтерін көрсету
 • Газ сынамаларын іріктеу және талдау қызметтерін көрсету
 • Қаламқас-теңіз кен орнының батыс көтерілуінің газ бүркембесіне Хазар кен орнына газ толтыруды техникалық жүзеге асыру жөніндегі талдамалық есепті» құрастыру және ұсыну жөніндегі техникалық консультациялық қызметтерін көрсету
 • 3 ендік қимасы бар Солтүстік-Каспий жобасының кен орындарында жынысөзек үлгілерінің компьютерлік томографиясын сканирлеуін орындау жөніндегі техникалық консультациялық қызметтерін көрсету
 • Жынысөзек қоймасының қызметтерін сатып алу туралы
 • бұрғылаудың және ШБҰ қадағалау; «Зияткерлік кен орны» жүйесі жұмысының енгізілуін ілестіру және жұмысына бақылау жүргізу)
 • Ғылыми-техникалық ілестіру және Өзен к/о блогының бағдарламасын іске асыруға бақылау жүргізу (мұнайды, суды, газды өндіріп алудың және ұңғымалардың жөндеуішілік кезеңін есепке алудың аудиті; ГТІ,ТСҚ, ГАЖ және ҰГДЗ ғылыми- инжинирингтік ілестіру;
 • Қаражанбас кен орнын әзірлеуді ғылыми ілестіру
 • «Аумақтық-үйлестірілген дерекқор» (АҮД) жүйесінің қызмет етуін мониторингілеу
 • Кен орнына барумен мониторинг жүргізу, геофизикалық әдістердің, талдаулар нәтижелерінің және ГАЖ-бақылаудың және ашық оқпан бойынша қорытындының, «ММГ» АҚ кен орындары ұңғымаларында мердігерлік геофизикалық ұйымдармен орындалған талдау және сапаны бағалау
 • Газдың және шикі конденсаттың сағалық сынамасына зертханалық зерттеулер
 • Сұйықтықтардың реологиялық қасиеттеріне зертханалық зерттеулер
 • Сынамалардың зертханалық зерттеулері
 • Қабаттағы судың тұщыландыру зауытында оның көлемінен кейін тұздығынан күтілетін параметрлерді белгілеу үшін су негізін төмендету жолымен оның шоғырлануын ұлғайту кезінде ағынды судың құрамын, қасиеттерін анықтау жөніндегі зертханалық зерттеулер. Қабаттағы
 • Карбонаттық коллекторлардың литологиялық-физикалық және сүзгілеу-сыйымдылық қасиеттерін зерттеу жөніндегі зертханалық зерттеулер
 • Жетібай кен орны жынысөзегінің петрофизикалық қасиеттеріне және сүзгілеу сипаттамаларының өзгеруіне зертханалық зерттеулер
 • Мұнайды өндіріп алу процессінде зертханалық зерттеулер мен талдаулар
 • «Жетібаймұнайгаз» ӨБ МДҚАЦ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ мұнайды дайындау үшін деэмульгатордың зертханалық зерттеулері
 • Бұрғылау ерітінділерінің, олардың параметрлері мен қасиеттерінің зертханалық зерттеулері
 • Қайталама ҰЖЖ (құрамы, пайда болуы, себептері) кезінде механикалық қоспалардың зертханалық зерттеулері және ұсынымдары (150 ұңғ.)
 • Тығындық ерітінділер сапасына бақылау жүргізу
 • Жауапты аралықтарда бұрғылау ерітінділері сапасына бақылау жүргізу
 • Гидродинамикалық зерттеу процессінің технологияларын және талдау жасау сапасын сақтауға бақылау жүргізу
 • Мұнайдың, мұнай өнімдерінің, конденсаттың, судың, газдың, жынысөзектің, ББЗ, реагенттердің терең және қайта құрылған сынамаларын және микробиологияны зерттеу
 • Жеңіл көмірсутектердің кең фракциясын зерттеу
 • Жобалық ұңғымалардың оңтайлы орналасу жері мақсатында, Қаражанбас кен орнының солтүстік бөлігіне опырылма бұзушылықтардың аймағын зерттеу
 • Өзен кен орнының сулары мен тұз шөгінділерін зерттеу
 • Геологиялық-гидродинамикалық модельдерді пайдаланумен Хумурун, Парсымурун және Солтүстік-Батыс Хумурун атты Өзен к/о күмбездерін әзірлеу процессін инженерлік ілестіру
 • Геологиялық-гидродинамикалық модельдерді пайдаланумен Қарамандыбас к/о әзірлеу процессін инженерлік ілестіру
 • Геологиялық-гидродинамикалық модельдерді пайдаланумен Өзен к/о 13-18 қабаттарын әзірлеу процессін инженерлік ілестіру
 • «ӨМГ» АҚ кен орындарындағы ұңғымаларында ГБП инженерлік ілестіру (ұңғыма-кандидаттарды таңдау, дизайнді келісу, мониторинг)
 • Қаламқас кен орнындағы бор шөгіндісінде ұңғымаларды бұру кезінде техногенді газдың пайда болу себептерін зерттеу және оларды жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу
 • Үшінші және Бор кезеңдерінің су өндіріп алатын қабаттарымен Қазақстандағы теңізде – кен орындарын – Қаламқас сияқты ұқсас кен орындарын зерттеу
 • Базалық барлаудың ай сайынғы талдауы
 • «ММГ» АҚ кен орындарының жоғары жатқан қабатына және ҰНЖ-ға ұңғымалар қайтару жөніндегі қорытындыны беру
 • Қаражанбас кен орны жұмыскерлерінің кәсіптері еңбегін нормалау жүйесін ендіру/жаңарту
 • Оңтүстік Жетібай кен орнын әзірлеудің 01.01.2017 ж. талдауы
 • Оймаша кен орнын әзірлеудің 01.01.2017 ж. талдауы
 • Қаражанбас кен орнын әзірлеудің 01.01.2017 ж. жағдай бойынша талдауы
 • Шығыс Жетібай кен орнын әзірлеудің 01.01.2017 ж. талдауы
 • Бұрмаша кен орнын әзірлеудің 01.07.2017 ж. талдауы
 • Атамбай-Сартөбе кен орнын әзірлеудің 01.07.2017 ж. талдауы
 • Асар кен орнын әзірлеудің 01.01.2017 ж. талдауы
 • ОЗНА өлшеу аспаптарын калибрлеу үшін ұңғымалар бойынша мұнай және су тығыздылығын талдау
 • Қаламқас және Жетібай кен орындарын базалық барлаудың талдауы
 • Өзен 19-24 көкжиектер кен орнын әзірлеуге 01.07.2017 жағдай бойынша жобалық құжатты іске асыруға авторлық қадағалау жүргізу
 • Өзен 13-18 көкжиектер кен орнын әзірлеуге 01.07.2017 жағдай бойынша жобалық құжатты іске асыруға авторлық қадағалау жүргізу
 • Придорожное кен орнын әзірлеуге 01.07.2017 жобалық құжатты іске асыруға авторлық қадағалау жүргізу
 • Қарамандыбас кен орнын әзірлеуге 01.07.2017 жағдай бойынша жобалық құжатты іске асыруға авторлық қадағалау жүргізу
 • Қаламқас кен орнын әзірлеуге 01.07.2017 ж. жобалық құжатты іске асыруға авторлық қадағалау жүргізу
 • Жетібай кен орнын әзірлеуге 01.07.2017 ж. жобалық құжатты іске асыруға авторлық қадағалау жүргізу
 • Бектұрлы кен орнын әзірлеуге 01.07.2017 ж. жобалық құжатты іске асыруға авторлық қадағалау жүргізу
 • Ащыағар кен орнын әзірлеуге 01.07.2017 ж. жобалық құжатты іске асыруға авторлық қадағалау жүргізу
 • Алатөбе кен орнын әзірлеуге 01.07.2017 ж. жобалық құжатты іске асыруға авторлық қадағалау жүргізу
 • Айрантақыр кен орнын әзірлеуге 01.07.2017 ж. жобалық құжатты іске асыруға авторлық қадағалау жүргізу
 • «Шығыс Мақат ППН технологиялық сорғы станциясының құрылысы» объектісінің ӨЗЖ әзірлеу
 • «Маңғыстау облысында № 100 және № 105 Ш.Сазтөбе ұңғымаларын жайғастыружұмыс жобасын жобалау (әзірлеу және ілестіру)
 • «Ақтөбе облысында Лақтыбай № 45 ұңғымасын жайғастыру» жұмыс жобасын жобалау (әзірлеу және ілестіру)
 • «ОСҚ-2 қызметкерлері үшін 350 орынға АБК құрылысы» объектісі бойынша авторлық қадағалау
 • Кен орындарды жобалау жөніндегі жұмыстар («ТӨП кезінде Урихтау мұнайгазды-конденсатты кен орнын кешенді жайғастыру» жобасын түзету)
 • «Қаражанбас кен орнында МДҚАЦ (Мұнайды дайындау және қайта айдау цехі) аумағында құрылыстарды және құрылғыны қалпына келтіру» жұмыс жобасын әзірлеу
 • «Қаражанбас кен орнының ГЗУ-34 бастап ДНС-2 дейінгі мұнай құбырларының құрылысы» жұмыс жобасын әзірлеу
 • «Қаражанбас кен орнының ТБР №1,2 ДНС-2 әкелетін мұнай құбырларын жаңарту» жұмыс жобасын әзірлеу
 • «Лақтыбай МДҚ қалпына келтіру» жұмыс жобасын әзірлеу
 • «О. Қаратөбе МДҚ қалпына келтіру» жұмыс жобасын әзірлеу
 • «Әлібекмола кен орнының тауарлық газы компрессоры» ЖЖ жобалау
 • «Әкімшілік-тұрмыстық ғимараттар және қосалқы ғимараттар» № 10 объектісінің құрылысына авторлық қадағалауды жүзеге асыру
 • «Урихтау кен орнын сыртқы электрмен жабдықтау (ЖГТЭС-ке қосылу). Түзету» объектілері құрылысына авторлық қадағалау.
 • «Урихтау кен орнының мұнай жиегін тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану кезінде жайғастыру. Түзету» объектілері құрылысына авторлық қадағалау
 • «ӨМГ» АҚ өндірістік объектілеріне сыртқы инженерлік желістер және кіре-беріс автожолы» объектісі бойынша авторлық қадағалау
 • «КМГ» ӨБ МКДАЦ жылына 3,0 млн. тонна мұнайға мұнайды дайындау қондырғысының (МДҚ) құрылысы» объектісі бойынша жобалық-іздестіру жұмсытары
 • «Қаражанбас кен орнында қабатты суды тұщыландыру зауытының құрылысы» жұмыс жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
 • «Ақтау Битум зауытынан тазартылған мұнайды қайта айдауға арналған мұнай құбырының құрылысы» жұмыс жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
 • В.Молдабек к/о НК-1,2,3,4 мұнай коллекторларын қалпына келтіру
 • «ТБР №3 V-5000 САШҚ-1» қалпына келтіру» объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу
 • «ТБР №1 V-5000 САШҚ-2» қалпына келтіру» объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу
 • «ТБР №10 V-10000 МДҚАЦ» қалпына келтіру» объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу
 • «Өзен»кен орнында тиісті инфрақұрылымды салумен су жинайтын барлық альбсеноманды ұңғымаларды жайғастыру
 • МГӨБ-1;3 аумағында «Өзенмұнайгаз» АҚ жерасты құрылғысын (НКТ, ШН, ШГН) диагностикалау және жөндеу цехін кеңейтудің технологиялық регламентін жаңарту
Ақтау қаласындағы «ҚазҒЗЖИмұнайгаз» «ҚМГ ӨБТ ҒЗИ» ЖШС Филиалы
+7 (7292) 470-222